Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dekrét o úplných odpustkoch

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA

Prot. č. 386/08/I

 

DEKRÉT

 

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA, na zveľadenie zbožnosti veriacich a tiež na spásu duší, na základe právomocí jej udelenými špeciálnym spôsobom, v Kristovi, našom Pánovi a Otcovi, Svätým otcom, z Božej prozreteľnosti, Benediktom XVI., a po vypočutí žiadosti, najdôstojnejšieho otca, Jeho excelencie, pána Milana Chautura CSsR., košického eparchu, nedávno predloženej, z nebeských pokladov Cirkvi, veľmi vďačne udeľuje úplné odpustky za obvyklých podmienok náležite vykonaných veriacimi (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel sv. Otca), ktorí majú úprimné pokánie, a to raz počas dňa, ktoré tiež môžu obetovať za duše v očistci na spôsob prosby, keď vo farskom chráme v Slovinkách, zasvätenom sv. Jurajovi, budú zbožne prítomní na akejkoľvek jubilejnej slávnosti alebo v ňom vykonajú zbožný úkon, alebo v ňom nejaký vopred náležite určený čas budú rozjímať a pritom sa pomodlia modlitbu Pána, Vyznanie viery v ktorejkoľvek Cirkvou schválenej forme a budú vzývať preblahoslavenú Pannu Máriu ako aj svätého Juraja,  a to: a) v dňoch 5. júla 2008 a 23. apríla 2009, počas ktorých sa samotné Jubileum farského kostola slávnostne otvorí a ukončí; b) kedykoľvek by doň prišli na svätú púť, konanú v spoločenstvách; c) kedykoľvek s radosťou by chrám zbožne navštívili či jednotlivo alebo zoskupení v skupinách.

Starci, chorí a všetci tí, ktorí z vážnej príčiny nemôžu vyjsť z domu, tak isto môžu získať úplné odpustky, keď sa zrieknu aj akejkoľvek náklonnosti hriechu a budú mať úmysel podľa možnosti čo najskôr splniť obvyklé tri podmienky, a tiež keď sa duchovne pripoja k jubilejným sláveniam a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo aj ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.

Tento dekrét platí iba na tento prípad. Všetky rozhodnutia, ktoré sú s týmto v rozpore, strácajú platnosť.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 30. mesiaca júna roku Pána 2008.

 J. Em. Kardinál James Francis Stafford, 

 Apoštolský penitenciár

 

Gianfranco Girotti OFMConv., 

titulárny biskup Mety, regent